1. V penzióne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý sa riadne prihlási a predloží svoj osobný doklad totožnosti (platný občiansky preukaz alebo cestovný pas).
 2. Za ubytovanie je hosť povinný platiť vopred, ak nie je s prevádzkovateľom penziónu iná dohoda.
 3. Hosť obdrží pri nástupe 2 kľúče (jeden od izby, druhý kľúč od hlavných vchodových dverí penziónu). V prípade straty má právo si prevádzkovateľ účtovať poplatok 150 EUR.
 4. Heslo na pripojenie na wifi je: danielko2010
 5. Ubytovanie hostí v penzióne v deň nástupu na pobyt v zmysle rezervácie je v čase od 14:00 hod. (check-in), ak v potvrdení rezervácie nebol prevádzkovateľom uvedený iný čas možnosti nástupu. Hosť sa odhlási (uvoľní) z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu (check-out). Ak hosť tak neurobí v určenej dobe, môže mu byť účtovaný pobyt aj nasledujúci deň. V prípade záujmu o neskorší odchod z penziónu kontaktujte prevádzkovateľa.
 6. Zamestnanci penziónu môžu vstupovať do izieb za účelom upratovania prípadne odstránenia nejakej závady.
 7. V objekte penziónu je prísne zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa napr. fén.
 8. V celom objekte penziónu je prísny zákaz fajčenia! V prípade, že hosť nerešpektuje tento zákaz, má právo prevádzkovateľ účtovať pokutu vo výške 150 EUR alebo predčasne ukončiť pobyt v penzióne.
 9. Hosť nesmie vynášať zariadenia patriace do jeho izby v ktorej je ubytovaný na iné izby (chladnička, príbory, šálky a iný inventár) a akokoľvek manipulovať, premiestňovať nábytok.
 10. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené  miesto v priestoroch hotela.
 11. Zvieratá majú prísny zákaz vstupu do penziónu. Smú byť prinesené do penziónu len so súhlasom prevádzkovateľa.
 12. Hosť je povinný pri odchode z izby zatvoriť okná, vypnúť elektrické osvetlenie a odovzdať prevádzkovateľovi kľúče od izby. Hosť je povinný zanechať izbu v stave, v akom ju prevzal na začiatku pobytu. V prípade spôsobenia škody, je hosť povinný nahlásiť danú skutočnosť prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má právo žiadať náhradu škody.
 13. Hosť zodpovedá za škodu spôsobenú ním alebo osobami, za ktoré zodpovedá na majetku prevádzkovateľa. Takto vzniknutú škodu je povinný nahradiť poškodenému alebo prevádzkovateľovi v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 14. Nočný kľud v penzióne je od 22:00 hod. do 06:00 hod.
 15. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zákazníka prevádzkovateľ nezodpovedá.

 

Prajeme Vám príjemný pobyt. Radi uvítame Vaše postrehy a pripomienky, ktoré môžete vložiť do schránky na prízemí pri vstupných dverách.

Ubytovací poriadok je vydaný konateľom spoločnosti a je platný od 1.1.2010.